Download Free L-testy na prawo jazdy 2015 APK Mirror

Download L-testy na prawo jazdy 2015 1.0 (29) Latest Version APK Mirror File
App Name : L-testy na prawo jazdy 2015
Package Name : com.main.ltesty
Category : Education
Developer : L-profit
Last Version : 1.0 (29)
Update time : 2015-12-19
APK File Size : 33M
Installs : 50,000 - 100,000 On Google Play
Requires Android : 4.0.3 and up
Content Rating : Everyone
Rate : 3.5/5 (517)

What’s New
Nastąpiła duża zmiana. Od teraz można rozwiązywać wszystkie pytania, które są dostępne na egzaminie państwowym. Tak jak poprzednio do każdego pytania mamy wyjaśnienia eksperta. Cała baza zawiera pytania i wyjaśnienia do 2640 pytań! Dodatkowo dodaliśmy możliwość przygotowania się do egzaminów na kategorie: A, A1. A2, AM, B, B1, C, C1, D, D1, T oraz na tramwaj.

The description of L-testy na prawo jazdy 2015

Oficjalna baza pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy 2015.

Wszystkie pytania państwowe zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

TYLKO 20zł za dostęp do całej bazy pytań z odpowiedziami i komentarzami!
Najtańsza opcja na rynku, płacisz raz, uzyskujesz dostęp do całej, kompletnej bazy na wszystkie kategorie prawa jazdy.

Wprowadzamy każdą zmianę dokonaną przez Ministerstwo, więc żadne pytanie na egzaminie w WORDzie Cię nie zaskoczy.

Nie jesteś pewien zakupu?
Zapoznaj się za darmo z naszymi testami! Wersja demo składa się z 80 oficjalnych pytań egzaminacyjnych z komentarzem.

Zakupując naszą aplikację otrzymujesz:
- WSZYSTKIE aktualne, OFICJALNE pytania egzaminacyjne z podziałem na kategorie tematyczne,
- AKTUALIZACJĘ pytań zgodną ze zmianami na stronie Ministerstwa infrastruktury i Rozwoju,
- wszystkie pytania występujące w WORDach
- WYJAŚNIENIA I KOMENTARZE, co pozwoli na lepsze zapamiętanie prawidłowych odpowiedzi,
- POMOC EKSPERTA, jeśli nie rozumiesz odpowiedzi do pytania, zapytaj, a my Ci wyjaśnimy,
- STATYSTYKI - wyniki i raporty Twoich testów, które pozwolą na efektywniejszą i szybszą naukę, powrót do błędnych odpowiedzi, ponowne rozwiązanie najtrudniejszych pytań.

Wszystkie odpowiedzi do oficjalnych pytań egzaminacyjnych na kat. A, A1, A2, AM, B, B1, C, C1, D, D1 oraz T.

Sprawdź teraz czy zdasz egzamin na prawo jazdy!
• Ucz się na błędach. Ilekroć odpowiesz błędnie system wyświetli prawidłową odpowiedź wraz z komentarzem prawnym. Lepiej wiedzieć więcej!
• Eksperymentuj – ćwicz w trybie nauki jak i egzaminu
• Dokończ test w każdej chwili i miejscu
• Zdaj egzamin próbny zupełnie tak jak na egzaminie państwowym
• Sprawdzaj czy robisz postępy w nauce
• Ucz się działami z ruchu drogowego

Nie potrzebujesz dostępu do Internetu by móc rozwiązywać testy!
Nie czekaj(!) przygotuj się najlepiej jak potrafisz do egzaminu z naszymi testami na prawo jazdy.

Uwaga: zakupiony dostęp do testów na stronie www.ltesty.pl nie działa na aplikacji mobilnej. Dostęp do testów na aplikacji mobilnej działa tylko na aplikacji mobilnej.

Official database of exam questions on license in 2015.

All questions state approved by the Minister of Infrastructure and Development.

ONLY 20 PLN for access to the entire database of questions with answers and comments!
Cheapest option on the market, you pay once, you get access to the entire, complete database for all driving license categories.

We introduce every change made by the Ministry, so no question on the exam the top-left will not surprise you.

You're not sure of purchase?
Check out the free with our tests! The demo version consists of 80 official exam questions with comments.

By purchasing our application you get:
- ALL-date, the official exam questions divided into thematic categories.
- UPDATE questions in line with changes on the Ministry of Infrastructure and Development
- All the questions appearing in WORDach
- Clarification and comment, which will allow for better memorizing correct answers.
- EXPERT HELP if you do not understand the answer to a question, ask and we will explain,
- STATISTICS - and reports the results of your tests that allow for more efficient and faster science return for wrong answers, you answer the toughest questions.

All answers to exam questions official cat. A, A1, A2, AM, B, B1, C, C1, D, D1 and T.

Check now if you pass the driving test!
• Learn from mistakes. Whenever you answer incorrectly the system will display the correct answer with a commentary by law. It is better to know more!
• Experiment - practice in learn mode and exam
• Complete the test anytime, anywhere
• Pass the mock exam just like the Certified
• Find out whether you are making progress in learning
• Learn departments with traffic

You do not need Internet access to be able to solve the test!
Do not wait until (!) Get ready as best you can to test our driving tests.

Note: purchased access to tests on www.ltesty.pl does not work on the mobile application. Access to testing a mobile application running on the mobile application.

Show More...
L-testy na prawo jazdy 2015 APK Version History
 • L-testy na prawo jazdy 2015 1.0 (29) APK (Latest Version)
  Version : 1.0 (Code: 29)
  Date: 2015-11-23
  Requires Android: 4.0.3 and up
  File Size : 33 MB (APK file)
  File APK Md5: 2210c53382714263ea9db06b9ef92f5a
  File APK Sha1: 6885ef7b3cbf001862a95e70773ee024537fb499
  Signature: e4a55bdda31acd86d149bffaea7724f86e3e8e2a
  What's new :
  Nastąpiła duża zmiana. Od teraz można rozwiązywać wszystkie pytania, które są dostępne na egzaminie państwowym.
  Tak jak poprzednio do każdego pytania mamy wyjaśnienia eksperta.
  Cała baza zawiera pytania i wyjaśnienia do 2640 pytań!
  Dodatkowo dodaliśmy możliwość przygotowania się do egzaminów na kategorie: A, A1. A2, AM, B, B1, C, C1, D, D1, T oraz na tramwaj.
  
Reviews for L-testy na prawo jazdy 2015 APK