Download Free Můj Vodafone APK Mirror

Download Můj Vodafone 2.5 (160808) Latest Version APK Mirror File
App Name : Můj Vodafone
Package Name : com.zentity.vodafone
Category : Productivity
Last Version : 2.0 (57)
Update time : 2016-01-15
APK File Size : 9.1M
Installs : 500,000 - 1,000,000 On Google Play
Requires Android : Android 4.0.3+
Content Rating : Everyone
Rate : 4.3/5 (14044)

APKModMirror provide Můj Vodafone 2.5 APK file for Android 4.0.3+ or Blackberry (BB10 OS) or Kindle Fire. Můj Vodafone is a free Productivity Apps Games. It's newest and latest version of Můj Vodafone (com.zentity.vodafone). It's easy to download and install to your mobile phone (android phone or blackberry phone). Read detail below and go to download page, .
Please be aware that APKModMirror only share the original and free apk installer for Můj Vodafone 2.5 WITHOUT ANY cheat, crack, unlimited gold, gems, patch or any other modifications.

Můj Vodafone Video Trailer or Demo


The description of Můj Vodafone

Aplikace Můj Vodafone vám umožní jednoduchý přístup k vašemu účtu. Stačí se přihlásit svým telefonním číslem a heslem a informace máte jak na dlani.

**Vítěz ankety Aplikace roku 2014 v kategorii Klientský servis**

Tato aplikace není určena pro OneNet, zákazníci s OneNet řešením si mohou nainstalovat aplikaci OneNet CZ na https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zentity.vodafone.onenet

V Aplikaci najdete:

Můj Tarif - informace o tarifu

Chytrý přehled - informace o útratě za služby Vodafonu

Čerpání minut, SMS a dat - informace o čerpání hlasového, SMS a datového balíčku

Vyúčtování a Informace o kreditu - posledních šest Vyúčtování a jejich stav včetně přehledného grafu, stažení Vyúčtování v PDF (tarifní zákazník), výše kreditu a jeho platnost (zákazník s předplacenou kartou)

Detail Vyúčtování - podrobnosti o posledních šesti Vyúčtování jednoduše a přehledně (tarifní zakazník)

Možnost platby Vyúčtování nebo dobití kreditu platební kartou

Správa více telefonních čísel bez nutnosti odhlašování a zobrazení jména v menu Správy více SIM (u uživatelů s více SIM na jednom zákaznickém účtu)

Možnost přidání widgetu s čerpáním volných jednotek (tarifní zákazník) a základních informací o kreditu (zákazník s předplacenou kartou) na plochu telefonu (aplikace musí být nainstalována v telefonu, nikoli na paměťové kartě)
Aktualizace widgetu probíhá ručně nebo automaticky - lze změnit v Nastavení
Ruční aktualizace - volba se zpřístupní vždy po určité době po poslední aktualizaci. Jakmile je možné widget znovu aktualizovat, naskočí místo zelené fajfky dvě zatočené šipky.
Automatická aktualizace - widget se automaticky aktualizuje několikrát během dne

Moje zprávy - zprávy o všem důležitém z Vodafonu. Nové služby, speciální nabídky, soutěže nebo rady (pouze v české verzi)

Moje požadavky - přehled řešení požadavků na vašem telefonním čísle s předpokládaným datem vyřešení (pouze v české verzi)

Seznam prodejen Vodafone - vyhledání konkrétní prodejny na mapě, kontaktní údaje a seznam všech prodejen

Roamingová kalkulačka - výpočet útraty za používání mobilního telefonu v zahraničí

Centrum péče - nejčastější dotazy a témata, vyhledání odpovědi na vše, co se týká služeb Vodafone (pouze v české verzi)

Dobití kreditu kupónem - možnost navýšení kreditu pomocí dobíjecího kupónu

Informace o smlouvě (pro nefiremní tarifní zákazníky) - zobrazení měsíčního plnění v aktuálním účtovacím období, informace o trvání smlouvy a historie Minimálního měsíčního plnění, přehled o Vodafone splátkách

Možnost nákupu nové SIM nebo zařízení přímo v aplikaci (pouze v české verzi)

Mapa pokrytí - vždy víte, kde se připojíte k našemu 4G LTE internetu

A to nejdůležitější nakonec - aplikace Můj Vodafone je zcela zdarma v České republice i v zahraničí. Při jejím používání ani nečerpáte data ze svého internetového balíčku.

K čemu potřebuje aplikace konkrétní oprávnění:

Úložiště (úprava/smazání obsahu na kartě SD) – ukládání dat aplikace do telefonu nebo na paměťovou kartu
Vaše poloha – určení polohy pro nalezení nejbližších prodejen Vodafonu
Síťová komunikace (přístup k internetu) – načtení aktuálních dat ze systémů Vodafonu
Síťová komunikace (zobrazení stavu sítě) – umožnění aktualizace widgetu
Síťová komunikace (zobrazení stavu Wi-Fi) – vylepšování sítě funkcí NetPerform
Vaše účty (konfigurace služeb Google) – přístup k internetovým službám Google (např. mapy)
Systémové nástroje (automaticky spustí po spuštění) - vylepšování sítě funkcí NetPerform
Systémové nástroje (načíst spuštěné aplikace, zabránit telefonu v přepnutí do režimu spánku) - vylepšování sítě funkcí NetPerform
Osobní informace (číst citlivá data protokolu) - vylepšování sítě funkcí NetPerform
Telefonní hovory (číst stav a ID telefonu) - vylepšování sítě funkcí NetPerform
Fotoaparát - možnost načtení čísla SIM karty fotoaparátem při aktivaci LTE SIM karty

The My Vodafone will allow you easy access to your account. Simply log in with your phone number and password information as you have on hand.

** Winner of Apps of 2014 in the category of Customer Service **

This application is not intended for OneNet customers with OneNet solution can install the application on OneNet CZ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zentity.vodafone.onenet

The application includes:

My fare - fare information

Smart overview - information on spending for services Vodafone

Pumping minutes, SMS and data - information on the utilization of voice, SMS and data bundle

Billing and credit information - the last six bills and their status, including a clear chart, download the PDF bill (postpaid customer), the amount of credit and its validity (prepaid customers)

Bill Detail - details of last six Bills simply and clearly (postpaid customers)

Bills payment option or recharge credit card

Managing multiple phone numbers without checking and displaying the names of the menu managing multiple SIM (for users with multiple SIM on one customer account)

The possibility of adding a widget to the drawing vacant units (postpaid customers) and basic information on credit (prepaid customers) on the desktop phone (application must be installed on your phone, not memory card)
Updates widget is carried out manually or automatically - you can change the settings
Manual updates - the choice is always made available some time after the last update. Once the widget can be updated again, jumps instead of a green checkmark two curved arrows.
Automatic updates - widget is automatically updated several times a day

My News - News on everything from Vodafone. New services, special offers, competitions or advice (only in Czech version)

My requirements - overview addressing the requirements of your telephone number with the expected date of resolving (only in Czech version)

List Vodafone stores - find a particular shop on the map, contact information and a list of all stores

Roaming Calculator - calculation of spending for using a mobile phone abroad

Care center - frequently asked questions and topics, find answers to everything that concerns the service Vodafone (only in Czech version)

Recharge coupon - the possibility of increasing credit recharge via coupon

Information on the contract (for non-business contract customers) - the monthly payment in the current billing period, information on the duration of the contract and the minimum monthly payment history, an overview of the Vodafone installments

The possibility of buying a new SIM or device directly in the application (only in Czech version)

Map coverage - you always know where you join our 4G LTE Internet

And the most important thing - My Vodafone app is completely free in the Czech Republic and abroad. When it is used or not receiving data from your internet package.

What specific application needs permissions:

Storage (edit / delete content on the SD card) - storing application data to your phone or memory card
Your location - locating to find the nearest stores Vodafone
Network communication (Internet access) - retrieve the actual data from Vodafone
Network communication (display status) - allowing updates widget
Network communication (view Wi-Fi) - improving network functions NetPerform
Your accounts (Google service configuration) - Internet access Google services (eg. Maps)
System tools (automatically start after start) - improving network functions NetPerform
System tools (retrieve running applications, prevent phone goes into sleep mode) - improving network functions NetPerform
Personal information (read sensitive log data) - improving network functions NetPerform
Phone calls (read phone status and ID) - improving network functions NetPerform
Camera - possibility to read the SIM card number when activating the camera LTE SIM card

Show More...
Můj Vodafone APK Version History
 • Můj Vodafone 2.0 (57) APK (Latest Version)
  Version : 2.0 (Code: 57)
  Date: 1970-01-01
  Requires Android: 2.3 and up
  File Size : 11 MB (APK file)
  File APK Md5: 4151375b6090c5b4b11b197466caa801
  File APK Sha1: b2fdf09bbfaeea09474773a8279c87fbe43a1d8c
  Signature: 174526748ac8b7f9775a9187503bf1ce7f8058b4
Reviews for Můj Vodafone APK