Download Free EPP – Pomáhej pohybem APK Mirror

Download EPP – Pomáhej pohybem 1.8 (15) Latest Version APK Mirror File
App Name : EPP – Pomáhej pohybem
Category : Sport
Developer : Nadace ČEZ
Last Version : 1.8 (15)
Update time : 2016-08-03
APK File Size : 7.5M
Installs : 100,000 - 500,000 On Google Play
Requires Android : Android 4.0.3+
Content Rating : Teen
Rate : 4.1/5 (2614)

What’s New
Vylepšení zvýrazňování trasy na mapě Přidání možnosti účastnit se charitativních eventů Přidán "widget" do notifikační lišty

EPP – Pomáhej pohybem Video Trailer or Demo


The description of EPP – Pomáhej pohybem

S mobilní aplikací EPP od Skupiny ČEZ a Nadace ČEZ pomáháte pohybem. Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte na procházky, každá aktivita znamená body pro vámi vybraný projekt, který Nadace ČEZ finančně podpoří.

Mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem je nástroj, který uživateli umožní vlastním aktivním pohybem určovat, které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit.
Aplikace zaznamenává pohyb uživatele (např. chůze, běh, jízda na kole, lyžování, ale třeba i interiérové aktivity typu běh na běžícím pásu) a kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body. Ty může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu známou částkou. Aktuální i již podpořené projekty včetně stavu bodů a cílových částek lze sladovat na www.pomahejpohybem.cz nebo na www.nadacecez.cz

Aplikace může fungovat i jako klasický sporttracker. Aplikace generuje i statistiky osobních výkonů tříděné po dnech, druzích pohybu atd. Stažení aplikace, její používání, generování bodů je pochopitelně zdarma, datové připojení vyžaduje aplikace jen v okamžik spuštění nebo kdy chce uživatel věnovat vygenerované body některému z aktuálně nabízených projektů. Aplikace je optimalizována pro mobilní telefony s operačními systémy Apple iOS, od verze 7 a Android od verze 4.0. Používání aplikace je buď anonymní, nebo s registrací prostřednictvím e-mailu či účtu na Facebooku.

Pozor, po zapnutí si zkontrolujte, zda máte zapnutý pohyb v exteriéru (body se generují podle pohybu pod GPS), nebo interiér (body se generují podle pohybových čidel v mobilu.)
www.cez.cz

With mobile applications EPP from CEZ Group and ČEZ Foundation for helping movement. Whether you're running a telephone, ride a bike or going for walks, each activity means points for your specific project, which ČEZ Foundation financially supported.

Mobile Applications EPP - Help a movement is a tool that allows users to its own active movement to determine which projects and what amount has CEZ Foundation financially supported.
Application records the movement of the user (eg. Walking, running, cycling, skiing, but also indoor activities like running on a treadmill), and in addition to the usual data about the speed, time, pace and distance also generates points. Ty the user can dedicate one of the projects currently offered by nonprofit organizations, schools or municipalities. If users of the application through its movement accumulates over a given time a certain number of points, CEZ Foundation project to support a forward known amount. Current and already supported projects, including state and target amounts to be malt www.pomahejpohybem.cz or www.nadacecez.cz

The application can operate as a conventional sporttracker. The application generates and personal performance statistics classified by days, kind of movement etc. To download an application, its use, generating points is of course free data connection application requires only the start time, or when the user wants to devote generated points to one of the projects currently offered. The application is optimized for mobile phones with operating systems Apple iOS since version 7 and Android from version 4.0. Using either anonymous or registration via e-mail or Facebook account.

Attention, after turning to make sure you have turned on movement outdoors (points are generated by the motion under GPS) or interior (points are generated by motion sensors in a mobile phone.)
www.cez.cz

Show More...
EPP – Pomáhej pohybem APK Version History
 • EPP – Pomáhej pohybem 1.8 (15) APK (Latest Version)
  Version : 1.8 (Code: 15)
  Date: 2016-08-03
  Requires Android: Android 4.0.3+
  File Size : 8 MB (APK file)
  File APK Md5: d690bfef5f94ac81ad0828278617b526
  File APK Sha1: ee38d10b4d3c67215ebf1b3e4c0c1a5116aaf6f3
  Signature: 15a75ef0a56278cf9aa55e8ea8d402675f9440f4
  What's new :
  Vylepšení zvýrazňování trasy na mapě
  Přidání možnosti účastnit se charitativních eventů
  Přidán "widget" do notifikační lišty
  
 • EPP – Pomáhej pohybem 1.6.1 (11) APK
  Version : 1.6.1 (Code: 11)
  Date: 2016-03-16
  Requires Android: Android 4.0.3 and up
  File Size : 7 MB (APK file)
  File APK Md5: f0bd6a645471d9fa9e4233eb165809f5
  File APK Sha1: a606f9ae452a6e71d5b7baf89ba5f65b2a6efd68
  Signature: 15a75ef0a56278cf9aa55e8ea8d402675f9440f4
Reviews for EPP – Pomáhej pohybem APK