Download Free Moj Vip APK Mirror

Download Moj Vip 1.6.4 (72) Latest Version APK Mirror File
App Name : Moj Vip
Package Name : hr.infinum.mojvip
Category : Communication
Developer : VIPNET HRVATSKA
Last Version : 1.6.4 (72)
Update time : 2016-03-07
APK File Size : 3.5M
Installs : 100,000 - 500,000 On Google Play
Requires Android : Android 4.0 and up
Content Rating : Everyone
Rate : 4.5/5 (5778)

What’s New
1.6.4: - Sitni ispravci i poboljšana stabilnost aplikacije 1.6.3: - Dodane nove tarifne opcije za Zakon tarifni model 1.6.2: - Ispravljen problem kod obnove bona za neke korisnike 1.6.1: - Sitni ispravci i poboljšanja 1.6.0: - Dodana podrška za nove tarifne modele i pripadajuće internet opcije 1.5.1: - Sitni ispravci i poboljšanja 1.5.0: - Mogućnost obnove Vipme računa preko pretplatničkog računa - Nove opcije u inozemstvu za pretplatnike

The description of Moj Vip

Preuzmite besplatnu aplikaciju Moj Vip i upravljajte brzo i jednostavno vašim Vip ili Vipme računom s mobilnog uređaja.
Prijenos podataka prilikom korištenja aplikacije Moj Vip je u potpunosti besplatan ako koristite Vipnet podatkovnu mrežu.
Pristup podacima omogućen je direktno ukoliko se koristi Vipnet podatkovna mreža (autologin), odnosno putem korisničkog imena i lozinke, koji se koriste za autentifikaciju za desktop verziju istoimene usluge, ukoliko se koristi WiFi mreža.

Trenutna verzija aplikacije Moj Vip podržava sljedeće mogućnosti:

Privatni pretplatnici:

• provjera trenutne potrošnje i stanje besplatnih minuta, SMS ili MB
• pregled posljednjih 6 računa i dostupnost računa u PDF formatu
• pregled podataka korisnika linije
• promjena statusa Mobile surf paketa
• aktivacija Opcije 1GB (za nastavak surfanja po najvišoj dopuštenoj brzini)
• promjena statusa Putnih minuta
• promjena statusa Roaming surf paketa
• Vip&više - informacija o statusu i pogodnostima u sklopu programa vjernosti
• obnova računa Vipme korisnicima

Vipme korisnici:

• stanje na računu i datum isteka bona
• obnova Vipme računa
• prikaz tarifnog modela i mogućnost promjene
• prijava u Vipme&više program i pregled benefita
• zahtjev za SOS kredit / Oživi račun
• brojač besplatnih minuta i MB za Vipme tarife Non stop / Non stop+
• promjena statusa Mobile surf paketa

Elementi u izborniku te popis dostupnih servisa razlikuju se ovisno o grupi i tipu korisnika, tarifnom modelu i dr.

Imajte na umu

• Aplikaciju mogu koristiti isključivo Vipnet korisnici.
• Preuzimanjem i korištenjem aplikacije prihvaćate Uvjete korištenja Moj Vip mobilne aplikacije
• Prilikom preuzimanja aplikacije (download) s marketa naplaćuje se prijenos podataka po naknadama iz tarifnog modela podataka ako se koristi Vipnet podatkovna mreža.
• Usluga primarno nije namijenjena poslovnim korisnicima s Master pravima, iako se i oni njome mogu koristiti, ali uglavnom na razini korisničkog broja poslovne linije koju koriste.
• Aplikacija omogućuje povezivanje na pristupne točke WiFi mreže.
• Nova verzija omogućuje pamćenje pristupnih podataka za pristup Usluzi putem Wi-Fi mreže. Uključenje „Zapamti me" opcije korisnik radi na vlastitu odgovornost. Obaveza je svakog korisnika u slučaju otuđenja ili gubitka uređaja, te u slučaju promjene vlasnika uređaja ili trajnog nekorištenja, promijeniti pristupnu lozinku, odnosno isključiti pamćenje pristupnih podataka ili vratiti uređaj na tvorničke postavke (reset).
• Prijenos podataka prilikom korištenja Usluge u inozemstvu (roaming) naplaćuje se prema važećem cjeniku iz tarifnog modela za prijenos podataka u inozemstvu.
• Aplikacija koristi vašu lokaciju samo za pozicioniranje u odnosu na prodajna mjesta.
• Veći broj dodatnih mogućnosti aplikacije Moj Vip planiramo u nadolazećim mjesecima pa obratite pažnju na nove verzije.

Download the free app My Vip and manage quickly and easily to your Vip or Vip account from your mobile device.
Data transfer when using the application My Vip is completely free if you use Vip data network.
Access to the database is used directly if Vip data network (autologin), or via user names and passwords, which are used for authentication to the desktop version of the eponymous services, if used WiFi network.

The current version of the application My Vip supports the following options:

Private subscribers:

• Check the current consumption and the state of free minutes, SMS or MB
• Review the last 6 accounts and account availability in PDF format
• Review of user data lines
• Status Change Mobile surf packages
• Activation Options 1GB (to continue surfing at the highest speed limit)
• changes in travel status minutes
• Status Change Roaming surf packages
• VIP & more - information about the status and benefits as part of the loyalty program
• Recovery Account Vip users

Vip users:

• the account balance and expiration date coupons
• recover Vip Account
• Display tariff model and the ability to change
• Login Vip & More program and review the benefits
• request for emergency credit / Revive account
• counter free minutes and MB for the Vip tariffs Non Stop / Non-stop +
• Status Change Mobile surf packages

Elements in the menu and a list of available services vary depending on the group and type of users, the tariff model and others.

Note

• The application can be used exclusively Vip users.
• By downloading and using the application you agree to the Terms and Conditions My Vip mobile applications
• When downloading an application (download) the market will be charged data transfer fees from the tariff model data when used Vip data network.
• The service is not primarily intended for business users with Master Rights, although they can use it, but mainly at the level of the user number of business lines they use.
• The application allows you to connect to an access point Wi-Fi network.
• The new version allows memory access data to access the Service via Wi-Fi networks. Turning the 'Remember me' option the user is working on his own responsibility. Obligation of each user in case of theft or loss, and if the user device or permanent disuse, change the access password, or turn off the memory access data or restore the factory default settings (reset ).
• Data transfer using the Service abroad (roaming) will be charged according to the tariffs of tariff model for data transmission abroad.
• The application uses your location for positioning in relation to the outlets.
• A large number of additional features applications My Vip plan in the coming months so keep an eye on new versions.

Show More...
Moj Vip APK Version History
 • Moj Vip 1.6.4 (72) APK (Latest Version)
  Version : 1.6.4 (Code: 72)
  Date: 2015-07-14
  Requires Android: Android 4.0 and up
  File Size : 3 MB (APK file)
  File APK Md5: 1a449b7c4af071e9c4b88acce97ba37c
  File APK Sha1: e67b09c689bc3a46e7e3a4a016b933bac5211827
  Signature: 6ddd47ddce85045d0a69d97c913bd24cef1614f3
  What's new :
  1.6.4:
  - Sitni ispravci i poboljšana stabilnost aplikacije
  1.6.3:
  - Dodane nove tarifne opcije za Zakon tarifni model
  1.6.2:
  - Ispravljen problem kod obnove bona za neke korisnike
  1.6.1:
  - Sitni ispravci i poboljšanja
  1.6.0:
  - Dodana podrška za nove tarifne modele i pripadajuće internet opcije
  1.5.1:
  - Sitni ispravci i poboljšanja
  1.5.0:
  - Mogućnost obnove Vipme računa preko pretplatničkog računa
  - Nove opcije u inozemstvu za pretplatnike
  
Reviews for Moj Vip APK