Download Free Rabo Bankieren APK Mirror

Download Rabo Bankieren 5.1.2 (14015) Latest Version APK Mirror File
App Name : Rabo Bankieren
Package Name : nl.rabomobiel
Category : Finance
Developer : Rabobank
Last Version : 5.1.2 (14015)
Update time : 2015-12-28
APK File Size : 27 M
Installs : 1,000,000 - 5,000,000 On Google Play
Requires Android : Android 4.0+
Content Rating : Everyone
Rate : 3.3/5 (23493)

What’s New
• Verbeterde en snellere inlogprocedure met aangepaste Inlogschermen • Verbeterde afhandeling van iDEAL-betalingen • Verbeterde toestelregistratieprocedure

The description of Rabo Bankieren

Met de Rabo Bankieren App kunt u bankieren waar en wanneer het u uitkomt. Zowel via uw tablet als smartphone.

Vernieuwde app
De Rabo Bankieren App krijgt een nieuw overzichtelijk ontwerp, waardoor u goed inzicht heeft in uw financiën en makkelijk uw bankzaken kunt regelen. En heeft u hulp, vragen of advies nodig bij het doen van uw bankzaken? In het vernieuwde ontwerp neemt u gemakkelijk contact op met een medewerker van uw bank via chat, e-mail of telefoon. Zo staat u er nooit alleen voor als u zelf uw bankzaken regelt.
Let op: het vernieuwde ontwerp is niet voor iedereen tegelijk beschikbaar. Het kan dus zijn dat de app die u hier downloadt nog niet het ontwerp heeft zoals u dat ziet in de getoonde voorbeeldschermen. U krijgt vanzelf een melding in de app als de nieuwe versie voor u beschikbaar is.

Mogelijkheden in de Rabo Bankieren App
• Eenmalige registratie met Rabo Scanner of Random Reader. Daarna toegang met zelf ingestelde toegangscode.
• Inzicht en overzicht in uw financiën.
• Saldo checken, geld overmaken, acceptgiro’s inscannen en direct betalen. Vaak zonder Rabo Scanner of Random Reader.
• Rekeningen zelf een handige naam geven.
• Geagendeerde betalingen bekijken.
• Gemakkelijk online afrekenen met iDEAL. Vaak zonder Rabo Scanner of Random Reader.
• Pas blokkeren, incasso terugboeken en andere eenvoudige bankzaken direct zelf regelen.
• Kortlopende reis- en annuleringsverzekering afsluiten.
• Voor ondernemers: mogelijkheid om betalingen goed te keuren die de boekhouder heeft klaar gezet.

Extra mogelijkheden in het nieuwe ontwerp:
• Direct persoonlijk contact met medewerkers van uw bank (via chat, e-mail of telefoon).
• App tijdelijk verlaten om een rekeningnummer of bedrag op te zoeken. Voer enkel uw toegangscode in om terug te keren naar waar u was gebleven.
• Meerdere profielen maken waarmee u makkelijk kunt inloggen (ondernemer, privé, gemachtigde rekeningen).
• Verwacht: zoeken in transacties. Dit staat hoog op de lijst van functies die we toe gaan voegen. Zodra hierover meer duidelijk is, melden wij dit op onze website en via social media.

Voor het eerst mobiel bankieren met de Rabo Bankieren App?
1. Download de gratis Rabo Bankieren App.
2. Open de app, houd uw bankpas en Rabo Scanner of Random Reader bij de hand en volg de stappen op het scherm.
3. Een van de stappen is het kiezen van een 5-cijferige toegangscode voor de app. Heeft u al een toegangscode voor Rabofoon? Dan kunt u deze code gebruiken voor de Rabo Bankieren App. U kunt tijdens het aanmelden ook een nieuwe toegangscode aanmaken.
4. Nu kunt u direct gebruikmaken van de Rabo Bankieren App.

Veilig downloaden
Controleer voordat u de Rabo Bankieren App gaat downloaden of deze echt van de Rabobank is. Lees meer over veilig inloggen in de Rabo Bankieren App op www.rabobank.nl/veiligbankieren.

Meer informatie
Lees meer over de Rabo Bankieren App op www.rabobank.nl/app.

Hulp nodig? Bel de helpdesk: +31 (88) 722 66 27 (gebruikelijke belkosten). Bent u een zakelijke klant? Bel dan met +31 (88) 722 66 22 (gebruikelijke belkosten). We helpen u ook graag verder bij een bankkantoor.

Feedback
Heeft u vragen, klachten of ideeën over de Rabo Bankieren App? We horen het graag via de feedback-knop. Die vindt u in de app via 'Menu'.

With the Rabo Banking App allows you to bank when and where it suits you. Both through your tablet and smartphone.

Renewed app
Rabo Banking App gets a new uncluttered design, providing good insight can control your finances and your banking easy. And you need help, have questions or need advice when doing your banking? In the new design is easy to contact a member of your bank via chat, email or phone. So you are never alone in this as you do your banking.
Please note that the new design is simultaneously available to all. It could be that the app you downloaded here do not have the design as you see in the illustrated displays. You will automatically receive a notification in the app as the new version is available to you.

Opportunities in the Rabo Banking App
• One-time registration with Rabo Scanner or Random Reader. Then access to self-set passcode.
• Insight and overview of your finances.
• check balance, transfer money, giro scan and pay directly. Often without Rabo Scanner or Random Reader.
• Bills itself a handy name.
• View Scheduled payments.
• Easy online checkout with iDEAL. Often without Rabo Scanner or Random Reader.
• Adjust block, debit reversal and other basic banking transactions directly regulate itself.
• Short-term travel and cancellation insurance.
• For entrepreneurs: ability to accept payments which the accountant has put ready.

Additional features in the new design:
• Direct personal contact with employees of your bank (via chat, email or phone).
• App temporarily left to search for an account number or amount. Just enter your password to return to where you left off.
• Creating multiple profiles that you can log in easily (entrepreneur, private, authorized accounts).
• Expected: Search transactions. This is high on the list of features that we will add. As soon as this more clearly, we inform on our website and through social media.

For the first mobile banking with the Rabo Banking App?
1. Download the free Rabo Banking App.
2. Open the app, keep your bank card and Rabo Scanner or Random Reader at hand and follow the steps on the screen.
3. One of the steps is to select a five-digit passcode for the app. Already have an access code for Rabofoon? Then you can use this code for the Rabo Banking App. You can also create a new password during the sign.
4. Now you can use directly from the Rabo Banking App.

Secure Download
Before you download the Rabo Banking App if this is really the Rabobank. Read more about securely log into the Rabo Banking App on www.rabobank.nl/veiligbankieren.

More information
Read more about the Rabo Banking App on www.rabobank.nl/app.

Need help? Call the help desk: +31 (88) 722 66 27 (standard call charges). Are you a business customer? Call +31 (88) 722 66 22 (standard call charges). We are also happy to assist you at any bank branch.

Feedback
Any questions, complaints or ideas about the Rabo Banking App? We want to hear via the feedback button. Which is available in the app via Menu.

Show More...
Rabo Bankieren APK Version History
 • Rabo Bankieren 5.1.2 (14015) APK (Latest Version)
  Version : 5.1.2 (Code: 14015)
  Date: 2015-12-10
  Requires Android: Android 4.0+
  File Size : 27 MB (APK file)
  File APK Md5: 72babdfbcda27b7f46afb1be66d04467
  File APK Sha1: d994cdf5ee9c3287242b4a161003d1544e0760d6
  Signature: b39c8e4664306772ae77a41b532f321063cc242c
  What's new :
  •	Verbeterde en snellere inlogprocedure met aangepaste Inlogschermen
  •	Verbeterde afhandeling van iDEAL-betalingen
  •	Verbeterde toestelregistratieprocedure
  
Reviews for Rabo Bankieren APK