Download Free Yanosik navi antyradar kamera APK Mirror

Download Yanosik navi antyradar kamera 2.8.1.9 (1066) Latest Version APK Mirror File
App Name : Yanosik navi antyradar kamera
Category : Travel And Local
Developer : Neptis SA
Last Version : 2.7.2.1 (1035)
Update time : 2015-12-14
APK File Size : 19 MB
Installs : 1,000,000 - 5,000,000 On Google Play
Requires Android : Android 4.0+
Content Rating : Everyone
Rate : 4.5/5 (72251)

What’s New
• Usprawnienia

Yanosik navi antyradar kamera Video Trailer or Demo


The description of Yanosik navi antyradar kamera

Mandaty nam nie po drodze! Yanosik to najlepsza darmowa aplikacja pełniąca funkcję asystenta kierowcy, ostrzegającego m.in. o kontrolach prędkości, fotoradarach i wypadkach. Jest to najskuteczniejszy komunikator, który z powodzeniem zastępuje CB radio i antyradar. Posiada funkcję wideorejestratora, pełni też więc rolę kamery samochodowej, która umożliwia nagrywanie filmów z trasy. Gromadzi wokół siebie największą społeczność kierowców. Yanosik pełni także rolę nawigacji, która dzięki technologii Smart Traffic ułatwia omijanie korków. Posiada również funkcję asystenta kierowcy na autostradzie, która pomoże zaplanować podróż.

System umożliwia otrzymywanie ostrzeżeń o aktualnej sytuacji na drodze:
• fotoradarach,
• kontrolach prędkości,
• patrolach policji,
• wypadkach,
• remontach
• niebezpiecznych miejscach
• kontrolach ITD
• odcinkowych pomiarach prędkości
• miejscach częstych kontroli.

Yanosik posiada mapę prezentującą:
• aktualne natężenie ruchu na drogach,
• nazwy miast i osiedli,
• stacje benzynowe i ceny paliw,
• restauracje
• lokalizacje fotoradarów i miejsc częstych kontroli,
• aktualne zgłoszenia użytkowników dotyczące kontroli prędkości, patroli policji, kontroli ITD oraz wypadków.

Yanosik oferuje także wspólne przejazdy (carpooling), dzięki zgłoszeniom wysyłanym przez użytkowników Yanosik AutoStop.

Do aplikacji Yanosik możesz przyłączyć swoją kartę z programu ORLEN VITAY. Zbieraj punkty za podziękowania od innych Użytkowników. Wspieraj szczytny cel i wymieniaj punkty na nagrody. Więcej informacji na: yanosik.pl/vitay.

Zarówno pobranie jak i rejestracja aplikacji na stronie są bezpłatne.
Rejestracja umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcjonalności jak monitorowanie aktualnej pozycji auta, podgląd trasy na komputerze i gromadzenie statystyk.

W razie pytań prosimy pisać na adres: [email protected]
Najczęściej zadawane pytania - www.yanosik.pl/faq

******* English *******
Yanosik informs you about various traffic events on roads. Inform and be informed about speed cameras, accidents and other threats.

Mandates us out of the way! Yanosik is the best free application acting as an assistant driver, warning, among others, about speed controls, camera and incident. It is the most effective communicator, which successfully replaces the CB radio and radar detector. It has a DVR function, so also serves the role of a camera car that allows you to record movies from the route. It collects around each other the largest community of drivers. Yanosik also acts as a navigation that with Smart Traffic helps avoid traffic jams. It also has an assistant driver on the highway to help plan your trip.

The system allows you to receive warnings about the current situation on the road:
• speed cameras,
• controls the speed,
• Police patrols,
• cases
• repairs
• hazardous locations
• controls ETC.
• staple speed measurements
• locations frequent inspections.

Yanosik a map presenting:
• Current traffic volumes on the roads,
• the names of cities and settlements,
• petrol stations and fuel prices,
• Restaurants
• Safety Camera locations and places of frequent inspections,
• Current user reports of speed control, police patrols, control ITD and accidents.

Yanosik also offers shared rides (carpooling), thanks to applications sent by users Yanosik AutoStop.

For applications Yanosik you can join their card program ORLEN VITAY. Earn points for thanks from other users. Support a worthy cause and exchange points for prizes. More information at: yanosik.pl/vitay.

Both the download and registration applications on site are free.
Registration allows you to use additional features as monitoring the current position of the car, view routes on a computer and the collection of statistics.

If you have questions, please write to: [email protected]
Frequently Asked Questions - www.yanosik.pl/faq

******* ******* Angielski
Yanosik INFORMS you about various traffic events on roads. Inform and be informed about speed cameras, accidents and other threats.

Show More...
Yanosik navi antyradar kamera APK Version History
 • Yanosik navi antyradar kamera 2.7.2.1 (1035) APK (Latest Version)
  Version : 2.7.2.1 (Code: 1035)
  Date: 2015-12-10
  Requires Android: Android 4.0+
  File Size : 19 MB (APK file)
  File APK Md5: e142da9e60bbff99bdac41c3e790a640
  File APK Sha1: cdb968bacddfd3e0d6999dc7ab89553a6a8d5517
  Signature: 1c6c75374784bbd85b1137f0ea531aac828cf392
  What's new :
  • Usprawnienia
  
Reviews for Yanosik navi antyradar kamera APK