Download Free Expressen APK Mirror

Download Expressen 7.2.4 (10000061) Latest Version APK Mirror File
App Name : Expressen
Package Name : se.expressen.launcher
Category : News And Magazines
Last Version : 7.2.4 (10000061)
Update time : 2017-09-14
APK File Size : NAN
Installs : 1,000,000 - 5,000,000 On Google Play
Requires Android : Android 4.4+ (Kitkat, API 19)
Content Rating : Everyone
Rate : 3.3/5 (4885)
APKModMirror provide Expressen 7.2.4 APK file for Android 4.4+ (Kitkat, API 19) or Blackberry (BB10 OS) or Kindle Fire. Expressen is a free News And Magazines Apps Games. It's newest and latest version of Expressen (se.expressen.launcher). It's easy to download and install to your mobile phone (android phone or blackberry phone). Read detail below and go to download page, .
Please be aware that APKModMirror only share the original and free apk installer for Expressen 7.2.4 WITHOUT ANY cheat, crack, unlimited gold, gems, patch or any other modifications.

The description of Expressen

Med Expressens nyhetsapp håller du dig uppdaterad med de senaste nyheterna inom sport, nöje och opinion, och kan ta del av vårt stora tv-utbud. Dessutom ger vi dig en omfattande LIVE-rapportering från de viktiga händelserna och stora evenemangen – dygnet runt, alla dagar på året.


SNABBT OCH ENKELT
Nu är det lättare än någonsin att ta del av vårt innehåll, och snabbt navigera dig fram till vad du vill konsumera.

NYHETERNA DU INTE VILL MISSA
Håll dig uppdaterad med nyheterna och händelserna som dina vänner redan har läst och delat.

STARKA BERÄTTELSER
Ta del av långläsning och berörande reportage om människor och händelser från hela världen.

TV-KLIPPEN DU BORDE SE
Här hittar du klippen du inte visste fanns och de virala videorna som resten av världen också tittar på.

TJÄNSTERNA
Hur blir vädret där du bor? Vad visas på tv i kväll? Vad är ställningen just nu i allsvenskan? Få snabba svar på alla frågorna via tjänsterna i appen.

LIVE-BEVAKNING
Vi rapporterar LIVE från de stora nyhets- sport- och nöjeshändelserna – dygnet runt, alla dagar på året.

Vi vill också veta vad du tycker om appen – mejla oss på [email protected]

Genom att acceptera platstjänster för Expressen i din mobil så samtycker du att Expressen använder sig av geo-targeting. Det betyder att du som användare kan få se platsanpassad marknadsföring riktad mot dig.
 
Uppgifterna används för att kunna ge dig platsanpassad information och marknadsföring via post, telefon eller elektronisk kommunikation såsom sms eller e-post. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge dig anpassat innehåll i våra digitala tjänster, såsom artiklar och annonser som är mer relevanta för dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra bolag inom Bonnierkoncernen. Expressen sparar och kan komma att använda uppgifterna till dess dit avgivna samtycke återkallas.
 
Genom att du laddar hem, alternativt uppdaterat Expressens app samtycker du till behandlingen enligt ovan. Om du inte längre vill att Expressen ska kunna samla in uppgifter om din geografiska position kan du när som helst slå av platstjänster på din mobiltelefon. Du kan närsomhelst genom att kontakta Expressen återkalla dit samtycke och har även möjlighet att, en gång per år, skriftligen begära vilken information som finns sparad om dig.
 
Personuppgiftsansvarig är AB Kvällstidningen Expressen 105 16  Stockholm
With Expressen news app keeps you updated with the latest news in sports, entertainment and opinion, and can take advantage of our great TV programming. Additionally, we provide you with a comprehensive reporting LIVE from the important events and major events - around the clock, every day of the year.


FAST AND SIMPLE
Now it's easier than ever to share our content, and quickly navigate to what you want to consume.

NEWS YOU DO NOT WANT TO MISS
Keep up with the news and events that your friends have already read and shared.

powerful stories
Take note of the long reading and touching stories about people and events from around the world.

Video clips you should see
Here you can find the clips you did not know existed and the viral videos like the rest of the world is also watching.

SERVICE
How's the weather where you live? What's on TV tonight? What is the situation right now in the headlines? Get quick answers to all the questions through the services of the app.

LIVE COVERAGE
We report LIVE from the major news sports and entertainment events - around the clock, every day of the year.

We also want to know what you think about the app - email us at [email protected]

By accepting location services Expressen on your mobile so you agree to Expressen uses geo-targeting. This means that the user can see site-adapted marketing directed at you.

The information is used to provide site-adapted information and marketing by mail, telephone or electronic communication, such as SMS or e-mail. The information can also be used in the development of new products and services and to provide you with customized content in our digital services, such as articles and ads that are more relevant to you. The information may be disclosed to other companies in the Bonnier Group. Expressen saves and may use the data until there cast consent is revoked.

By downloading, or update Expressen app you agree to the treatment described above. If you no longer want to Expressen be able to collect data on your geographical position, you can at any time turn off location services on your mobile phone. You can at any time by contacting Expressen withdraw your consent and have the opportunity to, once a year, request in writing what information is stored about you.

Privacy Manager, AB evening tabloid Expressen 105 16 Stockholm
Show More...
Reviews for Expressen APK