Download Free ResSaldo APK Mirror

Download ResSaldo 2.7.6 (99) Latest Version APK Mirror File
App Name : ResSaldo
Category : Transportation
Developer : H Svensson
Last Version : 2.7.6 (99)
Update time : 2016-05-05
APK File Size : 453k
Installs : 10,000 - 50,000 On Google Play
Requires Android : 4.0 and up
Content Rating : Everyone
Rate : 4.6/5 (1103)

APKModMirror provide ResSaldo 2.7.7 APK file for 4.0 and up or Blackberry (BB10 OS) or Kindle Fire. ResSaldo is a free Transportation Apps Games. It's newest and latest version of ResSaldo (se.supertips.android.ressaldo). It's easy to download and install to your mobile phone (android phone or blackberry phone). Read detail below and go to download page, .
Please be aware that APKModMirror only share the original and free apk installer for ResSaldo 2.7.7 WITHOUT ANY cheat, crack, unlimited gold, gems, patch or any other modifications.

The description of ResSaldo

==== OBS ====
Resebolagen använder kort av typen MIFARE Classic, en numera gammal standard. Tyvärr har flera nya telefonmodeller inte stöd för denna gamla typ av kort. (Nexus 4, 5, 6, 7 (2nd gen), och Nexus 10, Galaxy S4-serien, Galaxy S6-serien, LG G2, mfl.) Jag har försökt att exkludera modeller som inte fungerar, men det finns så många modeller att jag inte kan ha koll på alla! Om det inte fungerar på din modell, skicka ett mail så jag kan uppdatera listan!

Utrymmet här på Google Play är begränsat (4000 tecken) så jag har flyttat all information kring appen till en webbsida istället; kika in på http://ressaldo.se för vanliga frågor, m.m.

-------

Visst är det irriterande att inte veta hur mycket pengar det är kvar på Busskortet? Visst, man kan logga in på nätet och någon gång 24-48 timmar senare uppdateras saldot (om det inte är långhelg, då tar det ännu längre tid), eller så kan man leta upp en/ett Buss/Spårvagn/Pendeltåg/Terminal och använda kortläsaren. Inget av alternativen är klockrent... Med ResSaldo får du saldot direkt i telefonen.

Vilka kort stöds? Se http://ressaldo.se för en uppdaterad lista!

Hur använder man appen?
1. Kontrollera att NFC är påslaget (Inställningar > Trådlöst och Nätverk)
2. Starta applikationen
3. Håll upp kortet mot *baksidan* av telefonen, appen identifierar automatiskt resebolag när den läser av kortet!

Hur fungerar appen?
Med ResSaldo får du saldot direkt, och det är uppdaterat direkt efter att du stämplat. Appen visar: saldo, kortets giltighet, tidpunkt för senaste stämpling, sista tid för byte samt detaljerad information om senaste resan/stämplingen. Exakt vilken information som visas varierar lite mellan olika korttyper och resor.

Hur kan appen bli bättre?
Hittar du ett fel, eller kan appen inte läsa ditt kort. Skicka en rapport efter att du försökt läsa ditt kort (knappen längst upp). Du kan också hjälpa till att samla in data så att appen kan utökas till fler kort/mer information på samma sätt.

Vilken teknik använder appen?
Appen använder NFC-läsaren som finns i de flesta moderna Android-telefoner, och läser av kortet med samma teknik som kortläsaren på Västtrafiks fordon. Applikationen *läser* endast ditt kort. Som med all annan teknik finns naturligtvis risken att något går fel, men att använda applikationen innebär inte större risk för dit kort än andra externa NFC-läsare som du kan stöta på i din vardag.

Slutligen, applikationen är inte officiell, och har inget samband med resebolagen. Alla fel och brister har jag stått för själv. Använd den på egen risk. (Sedan kan man ju tycka att de olika resebolagen borde ha byggt motsvarande app för ganska länge sedan, men det har de tyvärr inte.)

==== NOTE ====
Travel companies are using a card with MIFARE Classic, a now old standard. Unfortunately, several new phone models do not support this old type of card. (Nexus 4, 5, 6, 7 (2nd gen), and Nexus 10, the Galaxy S4 series, the Galaxy S6 series, LG G2, etc.). I have tried to exclude models that do not work, but there are so many models I can not keep track of all! If it does not work on your model, please send an email so I can update the list!

The space here on Google Play is limited (4000 characters), so I've moved all the information about your app to a web page instead; peek into http://ressaldo.se for FAQs, etc.

-------

Sure it's annoying to not know how much money is left on the bus card? Sure, you can log on to the net and sometimes 24-48 hours later updated balance (if it is not long weekend, then it takes even longer), or you can look up an / a bus / tram / RER / Terminal and use the card reader. None of the options is brilliant ... With ResSaldo you get the balance right on the phone.

What cards are supported? See http://ressaldo.se for an updated list!

How to use the app?
1. Verify that NFC is enabled (Settings> Wireless & Networks)
2. Start the application
3. Hold the card against the * back * of the phone, the app automatically detects travel companies when it reads the card!

How does the app?
With ResSaldo you get the balance right, and it is updated immediately after you stamped. The app displays: the balance, the card's validity, the time of the last stamping, last time for replacement and detailed information on recent trip / punch. Exactly what information is displayed varies little among different types of cards and travel.

How can the app be improved?
You will find an error, or the app can not read your card. Send a report after you tried to read your card (the button at the top). You can also help to collect data so that the app can be expanded to more cards / more information in the same way.

Which technology uses the app?
The app uses NFC reader available in most modern Android phones, and the reading of the card with the same technology as the card reader on Västtrafiks vehicles. Application * read * Only your card. As with any other technology, is of course the risk that something goes wrong, but to use the application does not mean a greater risk of there cards than other external NFC reader you may encounter in your everyday life.

Finally, the application is not official and has no connection with travel companies. All defects and shortcomings, I have been responsible for yourself. Use it at your own risk. (Since one can find that the various travel companies should have built similar app for quite a long time ago, but it has unfortunately not.)

Show More...
ResSaldo APK Version History
 • ResSaldo 2.7.6 (99) APK (Latest Version)
  Version : 2.7.6 (Code: 99)
  Date: 2016-05-05
  Requires Android: 4.0 and up
  File Size : 453 KB (APK file)
  File APK Md5: 3633e12f1b8efb2cec47bd544cc9f9b0
  File APK Sha1: d138a2080f70ceeadbaeaee8f8b967d01d028026
  Signature: b441b4663165bb5548a81385523423e742419e0b
Reviews for ResSaldo APK